ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Η εταιρεία λογιστικών και χρηματοοικονομικών συμβούλων MARGINS προσφέρει υπηρεσίες και λύσεις ευρέος φάσματος και άμεσων αποτελεσμάτων στα μέτρα της επιχείρησής σας. Μέσα από ένα συντονισμένο πρόγραμμα λογιστικής παρακολούθησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, έχετε άμεση και έγκυρη εικόνα των υποχρεώσεών σας καθώς και της χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησής σας.

ALL-IN-ONE SERVICE

Συνδυαστικά η εταιρεία έχει αναπτύξει την υπηρεσία “ALL-IN-ONE” όπου σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 400 τ.μ. συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν 4 δυναμικές εταιρείες, προσφέροντας λογιστικές, διαφημιστικές-γραφιστικές, ΙΤ και νομικές υπηρεσίες, με άμεσο στόχο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών των συνεργατών μας.

Κύρια Ιδέα

Οικονομολογικές υπηρεσίες

 • Σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)
 • Μελέτη βιωσιμότητας
 • Μελέτες για τη λήψη χρηματοδότησης

Νομικές υπηρεσίες

 • Καθορισμός νομικού πλαισίου στο οποίο υπάγεται η ιδέα

Υπηρεσίες Διαφήμισης & Marketing

 • Στρατηγικός σχεδιασμός έναρξης και ανάπτυξης

ΙΤ Solutions

 • Σχεδιασμός τεχνικών προδιαγραφών κύριας ιδέας
Step 1
Σύσταση

Οικονομολογικές υπηρεσίες

 • Επιλογή νομικής μορφής εταιρείας (φορολογικοί συντελεστές)
 • Υλοποίηση διαδικασία έναρξης στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες

Νομικές υπηρεσίες

 • Επιλογή νομικής μορφής εταιρείας
 • Σύνταξη καταστατικού

Υπηρεσίες Διαφήμισης & Marketing

 • Σχεδιασμός εταιρικού προφίλ
 • Σχεδιασμός επικοινωνιακού υλικού εταιρείας
 • Ανάπτυξη marketing plan

ΙΤ Solutions

 • Προμήθεια αναγκαίου software and hardware
Step 2
Έναρξη

Οικονομολογικές υπηρεσίες

 • Οργάνωση λογιστηρίου
 • Απασχόληση και ασφάλιση

Νομικές υπηρεσίες

 • Υποστήριξη εταιρικού και εμπορικού δικαίου - εμπορικές συμβάσεις
 • Πνευματική ιδιοκτησία

Υπηρεσίες Διαφήμισης & Marketing

 • Γραφιστικές και Marketing υπηρεσίες προώθησης και υποστήριξης προϊόντων και υπηρεσιών.

ΙΤ Solutions

 • Μηχανογράφηση / Μηχανοργάνωση
 • Ανάπτυξη ΙΤ υποδομών
 • Programming & Development
Step 3
Ανάπτυξη

Οικονομολογικές υπηρεσίες

 • Λογιστικές υπηρεσίες
 • Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Reporting
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας

Νομικές υπηρεσίες

 • Πρακτικά Συνέλευσης ΔΣ / ΓΣ / Διαχειρίσεως
 • Επίλυση εργατικών διαφορών
 • Μεταβολή νομικής μορφής εταιρείας

Υπηρεσίες Διαφήμισης & Marketing

 • Brand development
 • Advertising & Campaign design
 • Digital and social media services

ΙΤ Solutions

 • Μηχανογράφηση / Μηχανοργάνωση
 • Άμεση διασύνδεση εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων της εταιρείας
 • Υποστήριξη ΙΤ υποδομών
 • Programming & Development
Step 4

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία των στελεχών μας σε εξειδικευμένα φορολογικά θέματα, η εταιρεία μας παρέχει ένα σύνολο οικονομολογικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενη πρωτίστως στις συνεχείς μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία και στο φορολογικό σύστημα.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Με κύριο σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και την στήριξη των επιχειρήσεων σε κάθε ανάγκη που προκύπτει, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της κάθε επιχείρησης οι λογιστικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

 • Τήρηση και ενημέρωση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Οργάνωση, επίβλεψη και εποπτεία εσωτερικού λογιστηρίου
 • Συλλογή παραστατικών
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών
 • Εξωτερικές εργασίες
 • Σύνταξη μηνιαίας οικονομικής έκθεσης

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ανταποκρινόμενοι στις συνεχής φορολογικές μεταρρυθμίσεις και μέσα από την υψηλή τεχνογνωσία σε εξειδικευμένα φορολογικά θέματα η εταιρεία μας φροντίζει για την τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων παρέχοντας οργανωμένες υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜY)
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις
 • Ισολογισμός και καταστάσεις τέλους
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (INTRASTAT)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στηριζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας αλλά και στην υψηλή τεχνογνωσία που έχουμε αναπτύξει σε ένα μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών η εταιρεία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Συμβουλές μηχανοργάνωσης / μηχανογράφησης
 • Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών
 • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Αποτίμηση για εξαγορά και πώληση επιχειρήσεων

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Ακολουθώντας τα σύγχρονα πρότυπα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού η εταιρεία μας διαθέτει ένα οργανωμένο τμήμα διαχείρισης εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων προσφέροντας υπηρεσίες όπως:§ Υπολογισμός μισθοδοσίας, εισφορών και πληρωτέων ποσών.

 • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
 • Ανάλυση της μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο & ανά κέντρο κόστους
 • Συμβουλές για εργατικά και ασφαλιστικά ζητήματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 • Υπολογιστικές εκθέσεις κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας
 • Καταστάσεις ΙΚΑ (ΑΠΔ)
 • Βεβαιώσεις Εργαζομένων (Αποδοχών, Επιδομάτων κλπ)
 • Σύνταξη και Υποβολή Καταστάσεων Προσωπικού (ΣΕΠΕ)
 • Υπαγωγή και διεκπεραίωση όλων των επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ
 • Προσδιορισμός & Έλεγχος Νόμιμου Μισθού.

Υπηρεσίες Έδρας

Με πρωταρχικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας η εταιρεία μας διαθέτει ένα τμήμα διεκπεραίωσης εργασιών όπως:

 • Παροχή έδρας για τη σύσταση
 • Ίδρυση εταιρείας
 • Γραμματειακή υποστήριξη
 • Νομική υποστήριξη
Υπηρεσίες
 • 1. Λογιστικές Υπηρεσίες
 • 2. Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 • 3. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • 4. Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
 • 5. Υπηρεσίες Έδρας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ύστερα από πολλά χρόνια απασχόλησης και συνεργασίας με ορισμένα από τα μεγαλύτερα λογιστικά γραφεία της Ελλάδος, δημιουργήσαμε την MARGINS. Βασικός σκοπός μας δεν ήταν να δημιουργήσουμε άλλο ένα λογιστικό γραφείο αλλά να αποτελέσουμε με τις γνώσεις μας, την πολυετή μας εμπειρία και τη συνεχή μας κατάρτιση έναν στρατηγικό συνεργάτη για τους πελάτες μας.

 

Συνδυάζοντας την υψηλή τεχνογνωσία με τον νεανικό και δυναμικό χαρακτήρα της εταιρείας μας προσφέρουμε λύσεις στους πελάτες μας, με απώτερο στόχο την ευελιξία, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά μας έχουν κατατάξει ανάμεσα στις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες του χώρου και μας έχουν δώσει την δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο φορολογικό καθεστώς.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ MARGINS |
Accountants & Advisors

Γραβιάς 32, Δάφνη - 17235
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210.901.0005
Fax: 210.901.0231
Email:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας:
Όλα τα πεδία με αστεράκι (*) είναι υποχρεωτικά & θα πρέπει να συμπληρωθούν για να αποσταλλεί η φόρμα με επιτυχία.